Ms. Sepideh Khavari

Lecturer
Sepideh Khavari - profile photo

Sepideh Khavari

Lecturer

Mathematics & Statistics

skhavari@ysu.edu