Dr. Shirley Xie

Lecturer
Zhuanzhuan (Shirley) Xie - profile photo

Zhuanzhuan (Shirley) Xie

Lecturer

Rayen School of Engineering

zxie01@ysu.edu